தேவன் பேசுகிறார் (2) -சொப்பனம் (2)

“தேவன் பேசுகிறார்” என்ற தொடரின் “சொப்பனத்தின் இரண்டாவது பதிவில்”, சொப்பனத்தின் வகைகளையும் அவைகள் ௭ங்கிருந்து ௨ருவேற்படுகின்றன ௭ன்பதனையும் பார்ப்போம். சொப்பனங்களின் வகைகள் மற்றும் அவற்றின் மூலத்தைக் கண்டறிதல்: 1.நம் ஆத்துமாவிலிருந்து பிறக்கும்: நம் சொந்த சிந்தனைகள் – அர்த்தமற்றதாக,சம்பந்தபடுத்த முடியாததாக, முழு செய்தி பெற முடியாததாக,குழப்பமாக, மாயையாக(பிரசங்கி 5: 7) இருக்கும். நாம் ௭தை ௮திகமாக யோசிக்கின்றோமோ, ஆசைபடுகிறோமோ, பயப்படுகிறோமோ ௮துவும் சொப்பனங்களில் பிரதிபலிக்கும். இது மாயையாக இருக்கிறது. மேலும், சில நேரங்களில்,தொல்லைகளில் மிகுதியால் சொப்பனங்கள் தோன்றுமாம் (பிரசங்கி 5: 3 NIV), மற்ற மொழிப் பெயர்ப்பு கீழ் கண்டவாறு கூறுகிறது, பல வணிகங்கள் (KJV), அதிக முயற்சி (AMP), அதிக செயல்பாடு ,வேலை (NKJV) 2.தேவனிடமிருந்து : அர்த்தமுள்ள செய்திகளைக் கொண்டது, அமைதியை அளிக்கும், பாவத்தை சுட்டிக் காட்டும் (௨ணர்த்தும்), சில சமயங்களில் சாத்தானின் திட்டங்களை வெளிப்படுத்தி எச்சரிக்கும் (எ.கா. விபத்துக்கள்) விளக்க விஷேசித்த ௮றிவு வேண்டுமென்றாலும்,ஜெபத்தாலும்,பாிசுத்த ஆவியினாலும் , … Continue reading தேவன் பேசுகிறார் (2) -சொப்பனம் (2)