விழாமல் காப்பது எப்படி?( பாகம் 3) -பெல்ட் எண் # 3. இன்ஸ்டன்ட் நன்றி

கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்திரிப்பேன்; அவர் துதி எப்போதும் என் வாயிலிருக்கும்.சங்கீதம் 34:1 ‘இன்ஸ்டன்ட் காபி’ எல்லோருக்கும் பரிச்சயமானது. 'இன்ஸ்டன்ட் நன்றி' என்ற வாசகம் உங்களுக்கு பழக்கமான ஒன்றா? மேற்காட்டிய வசனத்தை எழுதிய தாவீது, தேவனை 'எப்பொழுதும்' என்று சொல்லும்பொழுது வெறும் ஜெப நேரத்தில் மட்டுமல்லாது பல வேலைகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டி -ருக்கும் போதும் தேவனை துதிக்கும் பழக்கத்தை உடையவராக இருந்தி -ருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு சங்கீ -தத்தின் அறிமுகத்தை பார்க்கும் போது தாவீது தன்னுடைய சந்தோ [...]

விழாமல் காப்பது எப்படி? பெல்ட் எண் # 1 உபவாச பழக்கம் ( பாகம் 2)

கடந்த பதிவின் தொடர்ச்சி.. வேதாகமத்தில்,  தேவ பிள்ளைகள் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளில்  உபவாசம் செய்ததாக பல உதாரணங்களை பார்க்கிறோம் . மதசார்பற்ற உலக வேலையில் ஈடுபட்ட தானியேல், எஸ்தர் ராணி, என்பவர்களும் தேவ ஊழியம் செய்த மோசே, அப்போஸ்தலர்கள் மற்றும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் உபவாசம் செய்யும் பழக்கத்தை உடையவர்கள் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். இவர்கள் எந்தெந்த சூழ்நிலையில் உபவாசம் செய்தார்கள் என்பதை ஒரு வேத அறிஞர் இவ்வாறாக குறிப்பிடுகிறார். உபவாசம், தண்டனையின் போது -2 சாமு 12: [...]

தேவன் பேசுகிறார் (பாகம் 5) : வேதாகமம் மற்றும் பல

'தேவன் பேசுகிறார்' என்ற தொடரின் ஐந்தாம் மற்றும் இறுதி பதிவில் வேதாகமம் மற்றும் பல வழிகளில் தேவன் பேசுவதை தியானிப்போம்! வேதாகமம்: கடந்த பதிவுகளில் பாா்த்த ௮நேக வழிகளைக் காட்டிலும்,தேவன் தினமும் நம்மிடம் பேசும் மிகவும் நிலையான,சுவாரஸ்யமான மற்றும் மகிழ்ச்சியான வழி அவருடைய எழுதப்பட்ட வார்த்தையின் மூலம் தான்.இன்றைய கால கட்டத்தில்,விஞ்ஞான வளர்ச்சியின் மூலம் வசனமானது தொலைக்காட்சிகளிலும், சமூக ஊடகங்களின் வழியாகவும் 24 * 7 எதிரொலித்துக்கொண்டே இருக்கின்றன.ஏன்,இப்பொழுதும் இப்பதிவின் மூலமாகவும் தேவன் ௨ங்களோடு பேசுகிறார் ௮ல்லவா! [...]