விழாமல் காப்பது எப்படி?( பாகம் 3) -பெல்ட் எண் # 3. இன்ஸ்டன்ட் நன்றி

கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்திரிப்பேன்; அவர் துதி எப்போதும் என் வாயிலிருக்கும். சங்கீதம் 34:1 ‘இன்ஸ்டன்ட் காபி’ எல்லோருக்கும் பரிச்சயமானது. ‘இன்ஸ்டன்ட் நன்றி’ என்ற வாசகம் உங்களுக்கு பழக்கமான ஒன்றா? மேற்காட்டிய வசனத்தை எழுதிய தாவீது, தேவனை ‘எப்பொழுதும்’ என்று சொல்லும்பொழுது வெறும் ஜெப நேரத்தில் மட்டுமல்லாது பல வேலைகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டி -ருக்கும் போதும் தேவனை துதிக்கும் பழக்கத்தை உடையவராக இருந்தி -ருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு சங்கீ -தத்தின் அறிமுகத்தை பார்க்கும் போது தாவீது தன்னுடைய சந்தோ -ஷமான,ஆசீர்வாதமான நாட்களில் மட்டும் சங்கீதங்களை பாடவில்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள -லாம். எடுத்துக்காட்டு: சரி.நாம் எப்படி இன்ஸ்டன்ட் முறை -யில் நன்றி செலுத்தும் வழக்கத்தை வளர்த்துக் கொண்டு,நம் இருதயத் -தை எப்படி துதி பலிபீடமாக மாற்றிக் கொள்ளலாம் என்ற சில எடுத்துக் -காட்டுகளை பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு முறையும் மருத்துவம -னையை கடக்கும்போதும், பிச்சைக்காரர்களை பார்க்கும் போதும்,கடுமையான வெயிலில் வேலை செய்யும் … Continue reading விழாமல் காப்பது எப்படி?( பாகம் 3) -பெல்ட் எண் # 3. இன்ஸ்டன்ட் நன்றி

விழாமல் காப்பது எப்படி? பெல்ட் எண் # 1 உபவாச பழக்கம் ( பாகம் 2)

கடந்த பதிவின் தொடர்ச்சி.. வேதாகமத்தில்,  தேவ பிள்ளைகள் வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளில்  உபவாசம் செய்ததாக பல உதாரணங்களை பார்க்கிறோம் . மதசார்பற்ற உலக வேலையில் ஈடுபட்ட தானியேல், எஸ்தர் ராணி, என்பவர்களும் தேவ ஊழியம் செய்த மோசே, அப்போஸ்தலர்கள் மற்றும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் உபவாசம் செய்யும் பழக்கத்தை உடையவர்கள் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். இவர்கள் எந்தெந்த சூழ்நிலையில் உபவாசம் செய்தார்கள் என்பதை ஒரு வேத அறிஞர் இவ்வாறாக குறிப்பிடுகிறார். உபவாசம், தண்டனையின் போது -2 சாமு 12: 16-23 நியாயத்தீர்ப்பின் போது-1 ராஜா 21:27 தேவையில்-எஸ்ரா 8:21 ஆபத்தில்-எஸ்தர் 4:16 சிக்கலில் – அப்போஸ் 27: 9 கவலையில் – தானியேல் 6:18 ஆவிக்குரிய போராட்டத்தில்-மத்தேயு 4:2-11 மனம் திரும்புதலிலும், ஆவிக்குரிய முன்னேற்றத்திற்காகவும்- அப்போஸ் 9:9-19 உபவாசத்தின் நன்மைகள்: நம் ஆத்துமாவை எப்போதும் சீராக வைத்துக் கொள்கிறோம் நம் சாப்பாட்டின் மேல் இருக்கும் வெறியை, இச்சையை சிலுவையில் அறைய செய்கிறோம் நம் … Continue reading விழாமல் காப்பது எப்படி? பெல்ட் எண் # 1 உபவாச பழக்கம் ( பாகம் 2)

தேவன் பேசுகிறார் (பாகம் 5) : வேதாகமம் மற்றும் பல

‘தேவன் பேசுகிறார்’ என்ற தொடரின் ஐந்தாம் மற்றும் இறுதி பதிவில் வேதாகமம் மற்றும் பல வழிகளில் தேவன் பேசுவதை தியானிப்போம்! வேதாகமம்: கடந்த பதிவுகளில் பாா்த்த ௮நேக வழிகளைக் காட்டிலும்,தேவன் தினமும் நம்மிடம் பேசும் மிகவும் நிலையான,சுவாரஸ்யமான மற்றும் மகிழ்ச்சியான வழி அவருடைய எழுதப்பட்ட வார்த்தையின் மூலம் தான்.இன்றைய கால கட்டத்தில்,விஞ்ஞான வளர்ச்சியின் மூலம் வசனமானது தொலைக்காட்சிகளிலும், சமூக ஊடகங்களின் வழியாகவும் 24 * 7 எதிரொலித்துக்கொண்டே இருக்கின்றன.ஏன்,இப்பொழுதும் இப்பதிவின் மூலமாகவும் தேவன் ௨ங்களோடு பேசுகிறார் ௮ல்லவா! நேரடியாக: சில நேரங்களில், நாம் ௭திர்பாராத நாழிகையிலும், அவர் சமூகத்தில் காத்திருக்கும்போதும் அவர் நேரடியாக பேசுவதை நம் இருதயத்தில் ௨ணரவும்,காதுகளால் கேட்கவும் முடியும்.நாம் எவ்வளவு பாக்கியம் பெற்றவர்கள்! தேவன் பேசும் வேறு சில வழிகள் -போதகர்கள், தீர்க்கதரிசிகள்,தேவ ஊழியர்கள்,புத்தகங்கள், பாடல்கள் மற்றும் சாட்சிகள். ௭ந்த வழியாக இருந்தாலும் ௮து வேதாகமத்தை ௮டிப்படையாகக் கொண்டே இருக்கும். தன் பிள்ளையுடன் பேச விரும்பாத ௭ந்த ஒரு … Continue reading தேவன் பேசுகிறார் (பாகம் 5) : வேதாகமம் மற்றும் பல

ONENESS (Part 2) : THE POWER

“Again, truly I tell you that if two of you on earth agree about anything they ask for, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gathers in my name, there am I with them.”- Matthew 18:19-20 This well-known frequently quoted verse portrays the ‘power of united prayer’ in which God assures: His presence and the answer – A prayer in agreement with another believer in Jesus name brings the presence of God and as a result our prayers are answered ultimately. For in the presence of Jesus there is joy, peace, … Continue reading ONENESS (Part 2) : THE POWER

Precious Women – Shiphrah and Puah

In Exodus 1:15, we read about two Hebrew midwives, Shiphrah and Puah. The King of Egypt summoned these Hebrew midwives and gave them the plans to harm God’s people, the Hebrews. “When you help the Hebrew women in the childbirth and observe them on the delivery stool, if it is a boy, kill him; but if it is a girl, let her live.” The plans of Satan was to raise God’s people against God’s people. We need to be watchful. It says in Galatians 5:15, “If you keep on biting and devouring each other, watch out or you will be … Continue reading Precious Women – Shiphrah and Puah

Lifestyle of Worship – Worship is Warfare

You’ve trained me with the weapons of warfare-worship; now I’ll descend into battle with power to chase and conquer my foes. Psalm: 18:34 We see Psalm 18 opening with a note stating, “King David composed this Psalm when the Lord rescued David from his many enemies and from the hand of Saul.” Let’s face it today. Every one of us who loves Jesus and has accepted Him as our Saviour has an enemy. It is not a man or a woman but the devil who might operate through human beings, famine, poverty, sickness, fear, etc. Ephesians 6:12 says “For our … Continue reading Lifestyle of Worship – Worship is Warfare

Lifestyle of Worship – Staying in His Presence

Where can I go from your Spirit? Where can I flee from your presence? Psalm: 139:7 Have you ever wondered that anywhere you go, you cannot escape from the presence of God because He is omnipresent? Omnipresent means being everywhere at the same time. Many times I have felt like being immersed or drowning in the presence of our Precious Holy Spirit. Being in the presence of the Lord is the safest place to ever be. But as we have our own struggles and war with the flesh and sometimes like the serpent that misguided Eve, we also drift away … Continue reading Lifestyle of Worship – Staying in His Presence

Lifestyle of Worship – Delighting the Father’s Heart

Make God the utmost delight and pleasure of your life. Psalm 37:4 (TPT) The Passion Translation refers to the heading of this Psalm as “A Song of Wisdom”. Let me explain why this is a wise counsel. One of the places where King David seeks to delight God is by thinking about building a permanent temple for the Lord. We can find the scripture in 2 Samuel 7. Delight means to greatly please someone. Since my childhood, I’ve had the habit of doing things to please people, especially my parents. Somehow, I wanted them to feel that I am their … Continue reading Lifestyle of Worship – Delighting the Father’s Heart