விழாமல் காப்பது எப்படி? ( பாகம் 2) : தேவனை எப்போதும் எனக்கு முன்பாக நிறுத்தினேன்

முந்தைய வலைப்பதிவில் உபவாச பழக்கம் நம்மை எப்படி விழாமல் காக்கும் என்பதை தியானித்தோம் . இந்த இரண்டாம் பாகத்திலும், தேவனை நமக்கு முன் நிறுத்துவது நம்மை எப்படி காக்கும் என்பதை தியானிப்போம்! பெல்ட் எண் # 2. தேவனை எப்போதும் நமக்கு முன் வைப்பது கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன்; அவர் என் வலதுபாரிசத்தில் இருக்கிறபடியால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை. சங்கீதம் 16: 8 இவ்வசனத்தை பொறுமையுடன் வாசிக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் தாவீது தேவன் மீது கொண்டுள்ள வலுமையான அசைவில்லா நம்பிக்கையும், தேவனோடுள்ள அவரின் உறவும், அவர் தேவனை அறிந்த விதமும் நம்மைத் திகைக்க வைக்கிறது அல்லவா! மற்ற மொழிபெயர்ப்பு, ‘தேவனுடைய பிரசன்னம் எப்பொழுதும் என்னோடு இருப்பதை நான் அறிவேன். அவர் எப்போதும் என் வலது பக்கத்தில் இருப்பதால் நான் அசைக்கப்படுவதில்லை‘ என்பதாக கூறுகிறது. தேவ பிரசன்னம் எப்போதும் அவரை சூழ்ந்து இருக்கிறது என்ற விழிப்புணர்வு அவரது வெற்றி வாழ்க்கைக்கு ஒரு … Continue reading விழாமல் காப்பது எப்படி? ( பாகம் 2) : தேவனை எப்போதும் எனக்கு முன்பாக நிறுத்தினேன்

Girding from falling # Belt no.1 : Habitual Fasting

We often see at times in people’s lives and from our own as well that the deadly pride sneaks out from our soul in a season of exaltation and when everything seems alright. We also see, on the other hand, suppressed by the pressurized worst moments we lose the love for God. Consequently, both circumstances draw us back from God and if not we are conscious enough to wakeup swiftly, it will make us fall slipping from the position we stand as a true ‘believer’. Here is one of the various ways we gird ourselves from falling: Belt no 1 … Continue reading Girding from falling # Belt no.1 : Habitual Fasting

Your God is powerful

Have you ever pondered the magnitude of the sky? Or at least have you tried to count the stars and failed after trying to count multiple times until our small brains agree on the fact that it is impossible. But the outnumbered stars are called each by its name by the owner and creator of this universe – an infallible truth the Bible says in Psalm 147:4. If He, the Jehovah can remember each star by its names, will He ever forget yours and mine who are created brilliantly in His own image? Scientists profoundly say that the position of … Continue reading Your God is powerful

GOD SPEAKS (Part 2):Dreams [2]

In this second edition of “DREAMS” from “GOD SPEAKS”, we will look at three kinds of dreams, and ways to interpret their source. We will also look at how to deal with each of those dreams! KINDS OF DREAMS AND FINDING THEIR SOURCE: GOD – Contains meaningful messages, delivers peace, convicts, sometimes warns when God wants to reveal Satan’s schemes (E.g. Accidents) Though interpretation is a special skill, God’s message in our dreams can be interpreted by only a spiritually strong person with the help of the Bible and the guidance of the Holy Spirit. Good understanding of biblical characters, symbols and their … Continue reading GOD SPEAKS (Part 2):Dreams [2]