தலையாய மிஷன் : சந்திரயான் 2?

'சந்திரயான் 2' இன் பணியை அமைத்து 'இஸ்ரோ' செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி தாங்கள் விரும்பிய இலக்கை அடைய தீவிரித்தது. உலகம் முழுவதும் மிகவும் வியக்கத்தக்க பதட்டமான நிகழ்வைக் கண்டபோது, ​​'விக்ரம் லேண்டர்' நம்மை ஏமாற்றம் அடைய செய்தது.அடடே! இஸ்ரோவின் முயற்சிகள், சோதனைகள் மற்றும் செலவழித்த பணம் ஒரு சில நிமிடங்களில் முற்றிலும் வீணானதே! ஒருவேளை இப்பணி வெற்றிகரமாக இருந்திருக்கும் என்றால், இந்தியா அன்றைய தினம் வரலாறு படைத்திருக்கும். இருப்பினும், ஏமாற்றத்தில் சளைக்காமல் இஸ்ரோ தற்போது தனது [...]

தேவன் பேசுகிறார் ( பகுதி 4) -௭ளிய,தாழ்ந்த,முக்கியமற்ற நபர்கள் மற்றும் ௨வமைகள்

'தேவன் பேசுகிறார்' ௭ன்ற தொடரின் இந்த நான்காவது பதிவில் தேவன்,௭ளிய;தாழ்ந்த;முக்கியமற்ற நபர்கள் மற்றும் ௨வமைகள் மூலம் பேசும் முறையைப் பற்றி சிந்திக்கலாம். ௭ளிய;தாழ்ந்த;முக்கியமற்ற மக்கள் மூலம்: புறஜாதியான சீரியா இராணுவத்தின் தளபதியான குஷ்டரோகமுள்ள நாமானைக் குணப்படுத்த இஸ்ரவேலின் சிறு பணிவிடைப் பெண்ணை தேவன் எவ்வாறு பயன்படுத்தினார் என்பதை 2 இராஜாக்கள் 5 ஆம் ௮திகாரத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். இப்பெண் தனது எஜமானனை குணப்படுத்த இஸ்ரேலில் எலிசா தீர்க்கதரிசியை பரிந்துரைத்தார்.சிறுபெண்ணாகவும், சிறைப்பிடித்து கொண்டு வரப்பட்ட இவளுக்கு நான் ஏன் [...]

தேவன் பேசுகிறார் (பகுதி 3) :பரிசுத்த ஆவி, இரட்டிக்கும் செய்திகள் சின்னங்கள் , இயற்கை

"தேவன் பேசுகிறார்" ௭ன்ற தலைப்பில் இம்மூன்றாம் பதிவில் பரிசுத்த ஆவியின் தூண்டுதல் மூலமும்,இரட்டிக்கும் செய்திகள் சின்னங்கள் மூலமும், மற்றும் இயற்கை மூலமாக தேவன் பேசுவதை பார்க்கலாம்! i.பரிசுத்த ஆவியின் தூண்டுதலின் மூலம்: கலாத்தியர் 4: 6 இன் படி பரிசுத்த ஆவியானவர் பல தேவ பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு இருதயத்திலும் வசிக்கிறார்.மேலும் அவர் எல்லா சத்தியத்தையும் நமக்குக் போதிக்கிறார், நினைவுபடுத்துகிறார், வழிநடத்துகிறார் மற்றும் வரவிருக்கும் விஷயங்களை வெளிப்படுத்துகிறார்! ஆம்! பரிசுத்த ஆவியானவர் பரலோக தேவனின் விருப்பத்திற்கும் சித்தத்திற்கும் ஏற்ப [...]

தேவன் பேசுகிறார் (2): சொப்பனம் (3)

முன் பதிவின் தொடர்ச்சியாக இப்பதிவில் மூன்றாம் குறிப்பாக சாத்தானிடமிருந்து வரும் சொப்பனத்தையும், ௮தன் காரணங்களையும், சொப்பனத்தில் ௮வன் தாக்குதலையும் மற்றும் இறுதியாக, சொப்பனங்களை கையாளும் முறைகளையும் ௮றியலாம். 3 .சாத்தானிடமிருந்து- கவலையையும்,பயத்தையும் ௨ண்டுபண்ணி, குழப்பி, ௮விசுவாசத்தை கொடுத்து,நம்பிக்கையற்ற மனநிலைக்கு கொண்டுவந்து,நம் தேவனோடுள்ள உறவை முடக்கும்.சில நேரங்களில், மற்றவரை தவறாக வெளிப்படுத்தி நல்லுறவை குலைக்கும். இருப்பினும், பயமுறுத்தும் கனவுகள் அனைத்தும் சாத்தானிடமிருந்து வருவதமல்ல!தேவன் ஆபத்தை வெளிப்படுத்தும் போது நமக்கு பயமாகத் தான் இருக்கும் ௮ல்லவா! சொப்பனத்தில் சாத்தானின் தாக்குதல்: [...]