ஜெபம்

ஜெபம் என்பது தேவனையும் நம்மையும் இணைக்கும் ஒரு பாலம். ஒரு உறவைக் கட்டியெழுப்ப நாம் ஒவ்வொரு நாளும் அவரிடம் ஜெபிக்கிறோம் என்பதல்ல, மாறாக மகன்களாகவும் மகள்களாகவும் நம்மிடம் உள்ள உறவின் நிமித்தமாகவே பிரார்த்தனை செய்கிறோம் .முதலில் பாடல்களைப் பாடுவது, அடுத்து பைபிள் வாசிப்பு, அடுத்து சில வசனங்களை சொல்வது மற்றும் அனைத்து பிரார்த்தனை புள்ளிகளையும் பட்டியலிட்டு முடிப்பது ௮ல்ல. இது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரே மாதிரியாக இயங்கவும் முடியாது.௨ண்மையான ஜெபம் பரிசுத்த ஆவியானவரால் வழிநடத்தப்பட்டு நேர்மையான இதயத்திலிருந்து [...]

God Speaks(Part III) – Through Holy Spirit, Repeated messages, Symbols and Nature.

The third part of “God speaks” showcases ways in which God speaks through the Holy Spirit, repeated messages, symbols, and nature. ·      Through prompting of the Holy Spirit:         We read in Galatians 4:6 that the Holy Spirit resides in every born again child of God, and He teaches, reminds, guides us in all truth; [...]

Turn your Stumbling blocks into Stepping stones

Photo credit: https://in.pinterest.com/pin/146789269075578561/?lp=true Abraham’s great grandson Joseph, was very young when he received the wonderful promise of God concerning his life’s purpose. This was revealed to him in two different dreams with same meaning. But he had to go a long way by enduring the hardships in pit, in slavery and in prison to reach [...]