கர்த்தர் நன்மையானதைத் தருவார்

கர்த்தர் நன்மையானதைத் தருவார்; நம்முடைய தேசமும் தன் பலனைக் கொடுக்கும். -சங்கீதம் 85:12 கர்த்தர் நமக்கு என்ன நன்மைகளைதருவார் என்று பார்ப்போம்.இரண்டு விதமான நன்மைகள்தருவார். ஆவிக்குரிய நன்மைகள் உலக நன்மைகள் ஆவிக்குரிய நன்மைகள் அ) இரட்சிப்பின் சந்தோஷம்ஆ) ஆவியானவரின் அபிஷேகம்இ) ஆவிக்குரிய கனிகள் (சாட்சி வாழ்க்கை)ஈ) ஆவிக்குரிய வரங்கள் (ஊழியம்) உலக நன்மைகள் அ) நல்ல குடும்பம்ஆ) போதுமான வருமானம்இ) ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைஈ) உண்மையான நண்பர்கள் தேசத்தில் வாழும் ஒவ்வொருமனிதனுக்கு கர்த்தர் தருகிறார்.அதினிமித்தம் தேசம் தன் பலனைக்கொடுக்கும். யோசேப்பு யோசேப்பு பல கஷ்டங்களைதாண்டி வந்த பிறகு தேவன் அவனுக்கு நன்மைகளை செய்து அவன் தலையை உயர்த்தினார்.அவனை உலக நன்மைகளினாலும்ஆவிக்குரிய நன்மைகளினாலும்நிரப்பினார். அதனால் தன் குடும்பம் அனைத்துக்கும், தகப்பனுக்கும்,தன் உடன் பிறந்த சகோதரர்கள்யாவருக்கும், அவர்கள் மனைவிபிள்ளைகள் யாவரையும் போஷித்து பராமரித்து பாதுகாத்து வந்தான்.அந்த தலைமுறைக்கு அவனைகர்த்தர் இரட்சிகனாய் வைத்து ஆசிர்வதித்தார். தேவன் நம்மையும்ஆசிர்வதிப்பாராக! நம் தலையைஉயர்த்தி மேன்மை படுத்துவாராக!அநேகருக்கு நம்மை ஆசிர்வதமாய்மாற்றுவாராக! தேவனுக்கு … Continue reading கர்த்தர் நன்மையானதைத் தருவார்

ஆழம் (சிந்திக்க: செயல்பட)

ஆழத்தை ஆழம் கூப்பிடுகிறது. – சங்கீதம் 42:7 என்ற தேவ வார்த்தையை நாம் இன்று கற்றுக் கொள்ளப் போகிறோம். ஆழம் என்றால் என்ன என்று பார்க்க போகிறோம். பூமியின் ஆழமும், ராஜாக்களின் இருதயங்களும் ஆராய்ந்துமுடியாது. –நீதிமொழிகள் 25:3 பூமியின் ஆழத்தில் என்ன இருக்கிறது என்று நாம் பார்க்கலாம். கீழே ஆழத்தில் உண்டாகும்ஆசீர்வாதங்களினாலும்….உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். ஆதியாகமம் 49:25 பூமியின் ஆழத்தை ஆராய்ந்து முடியாது.ஆனால் கீழே ஆழத்தில் ஆசிர்வாதம் உண்டு என்று தேவ வார்த்தை நமக்கு வலியுறுத்துகிறது. அது போலவே ராஜாக்களின்இருதயமும் ஆராய்ந்து முடியாது.நம்முடைய ராஜாவாகிய கிறிஸ்துவின் இருதயமும்ஆராய்ந்து முடியாது. அவர்நம்மை ஆசிர்வதிக்கசித்தம் கொண்டுள்ளார்.அது தான் நூற்றுக்கு நூறு உண்மை.பரிசுத்தவான்களோடுங்கூடக் கிறிஸ்துவினுடைய அன்பின் அகலமும், நீளமும், ஆழமும், உயரமும் இன்னதென்று உணர்ந்து;எபேசியர் 3:18 அது போலவேகிறிஸ்துவின் அன்பின் ஆழத்தைஆராய்ந்து முடியாது. அந்த அளவுக்குஆழமான அன்பினால் நம்மைநேசிக்கிறார்.கர்த்தரின் இருதயத்தின் ஆழம் நம்மைநோக்கி கூப்பிடுகிறது.நாம்அவரை நேசிக்க வேண்டும்என்று விரும்புகிறார். Continue reading ஆழம் (சிந்திக்க: செயல்பட)

சங்கீதம் 14:5 (சிந்திக்க : செயல்பட)

௧ர்த்தர் நீதிமானுடைய சந்நிதியோடே இருக்கிறார்.என்ற தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நிதிமானுடைய பிள்ளைகளடோடே இருக்கிறார். ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான.அது அவனுக்கு நிதியாகஎண்ணப்பட்டது . ஆகையால் ஆபிரகாமின் மகன் ஈசாக்கை ஆசிர்வதிககிறார். ஆதியாகமம்26:3இந்தத் தேசத்திலே வாசம்பண்ணு; நான்உன்னோடேகூட இருந்து, உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்; நான் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் இந்தத் தேசங்கள் யாவையும் தந்து, உன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமுக்கு நான் இட்ட ஆணையை நிறைவேற்றுவேன்.என்று ஈசாக்கோடே உடன்படிக்கை செய்கிறார். அப்படியே நிறைவேற்றவும் செய்கிறார்ஆதியாகமம்26:12ஈசாக்கு அந்தத் தேசத்தில் விதைவிதைத்தான்; கர்த்தர் அவனைஆசீர்வதித்ததினால் அந்த வருஷத்தில் நூறுமடங்கு பலன் அடைந்தான்;பஞ்ச காலத்தில் தேவன் ஈசாக்கைஆசிர்வாதித்தார் .ஆபிரகாமுக்குசொன்ன வார்த்தையை நிறைவேற்றினார்.கர்த்தர் நம்மையும்ஆசிர்வதிப்பார் .நம்முடைய பிள்ளைகளையும் ஆசிர்வதிப்பார். தேவனுக்கு மகிமை! கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக!!! Continue reading சங்கீதம் 14:5 (சிந்திக்க : செயல்பட)

சங்கீதம் 14:5 (சிந்திக்க: செயல்பட)

கர்த்தர் நீதிமானுடைய சந்நிதியோடே இருக்கிறார்.சங்கீதம் 14:5 வசனத்தின் படி நம்முடன் பேசுகிறார் .நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே நீதிமானும் உத்தமனுமாயிருந்தான்.ஆதியாகமம் 6:9 நோவாவைப் போல நாமும் தேவனுடைய பார்வையில்நிதிமானாய் இருக்க வேண்டும்.இன்று இருக்கும் கால சூழ்நிலையில்உலகம் ரொம்பவே கெட்டுப் போய்உள்ளது. நோவா தேவனோடே சஞ்சரித்துக்கொண்டிருந்தான்.இந்த வசனத்தின்படி நாமும் தேவனோடே சேர்ந்து வாழ்ந்தால் தான் நாம் நம்மைப் பரிசுத்தமாய் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும். இன்று இருக்கும் கால சூழ்நிலையில் உள்ள கொள்ளை நோய்க்கு நாம் தப்பி வாழ முடியும். அழிவுக்கு தப்ப முடியும் நோவாவைஅழிவிலிருந்து பாதுகாத்த தெய்வம் நம்மையும் பாதுகாப்பார்நம்முடையபிள்ளைகளையும் தேவன் பாதுகாத்து அவர்களோடு இருப்பார்.தேவனுக்கு மகிமை ! கர்த்தர் தாமேஉங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக !!! Continue reading சங்கீதம் 14:5 (சிந்திக்க: செயல்பட)

சங்கீதம் 14:5 (சிந்திக்க செயல்பட)

1 .தேவன் நீதிமானுடைய சந்நிதியோடெ இருக்கிறார்.2. ஒவ்வொரு நாளும் தம் பிள்ளைகளை விசாரித்து வருகிறார்.3. தம்முடைய கண்களை அவர்கள்மேல் பதித்தியிருக்கிறார்.4. சிறந்த பாதுகாப்பைத் தருகிறார்.5. தேவைகளையும் சந்திக்கிறார்.6. நாம் பயப்பட வேண்டியஅவசியமில்லை.7. சர்வ வல்லமைநிறைந்த தேவன் நம்மோடு உண்டு. Continue reading சங்கீதம் 14:5 (சிந்திக்க செயல்பட)

Beginning of a New Era – Faith

It requires faith to see the unseen. It requires faith in a big God to dream big. It requires faith to speak into the atmosphere and see things change. We may have entered a new era or a new season in our life but if we don’t have faith, we wouldn’t be able to see it and hence will be living in the past season with the old thought process. Our God is a God who calls things that are not as thought they were. Romans 4:17. According to Hebrews 11:1, Faith is being sure of what we hope for. … Continue reading Beginning of a New Era – Faith

Beginning of a New Era – The Legacy

As for us, we have all of these great witnesses who encircle us like clouds. Hebrews: 12:1 The beginning of a New Era is built on the legacy of our fathers and mothers who have gone before us.  Yes, they have run the race before us and paved a path for us so that we can begin from that place and pave a new path for the next generation to come. LEGACY means something transmitted by or received from an ancestor or predecessor or from the past. Indians celebrate the Independence Day on August 15 because of our forefathers like … Continue reading Beginning of a New Era – The Legacy

Beginning of a New Era – The Vision

And it shall come to pass in the last days, says God, That I will pour out of My Spirit on all flesh; Your sons and your daughters shall prophesy, Your young men shall see visions, Your old men shall dream dreams. And on My menservants and on My maidservants I will pour out My Spirit in those days; And they shall prophesy. Acts: 2:17-18 Where there is no vision, the people perish: but he that keeps the law, happy is he. Proverbs: 29:18 Vision in simple terms is the ability to see. But these verses are talking about more … Continue reading Beginning of a New Era – The Vision

விழாமல் காப்பது எப்படி? ( பாகம் 4) – பெல்ட் எண் 4# வேதத்தை நேசித்தல் ( பாகம் 1)

உம்முடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானமுண்டு; அவர்களுக்கு இடறலில்லை. சங்கீதம் 119:165 ஓ ! வேதத்தை நேசிப்பவர்களுக்கு எத்தனை சிறந்த வாக்குத்தத்தத்தை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார்! இந்த ஆசீர்வாதம் எப்படி பலிக்கும் என்பதை தியானிபதற்கு முன்பாக, இப்பதிவில் வேதத்தை எப்படி நேசிப்பது என்பதை தியானிக்கலாம். நாம் எதை அதிகமாக நேசிக்கிறோமோ அதற்கு மிகுந்த தியாகத்தையும், முக்கியத் -துவத்தையும், நேரத்தையும் செலவிடுவோம். எடுத்துக்காட்டாக, வரைபட கலைஞர்களும் புத்தகப் விரும்பிகளும் எவ்வளவு நேரமானாலும் தன்னை சுற்றி என்ன நடந்தாலும் அதை பொருட்படுத்தாமல் அதை முடிக்கிற வரையில் அதற்குள் மூழ்கி விடுவார்.எப்படி அவர்களால் மணிக்கணக்காக ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து அதை செய்ய முடிகிறது.அவர்களுக்குள் இருக்கும் வாஞ்சை தான் காரணம்! எவ்வளவு பிஸியாக இருந்தாலும் நாம் நேசிக்கின்ற பிள்ளைகளோடு நேரத்தை கண்டுபிடித்து செலவிடுவதை நாம் தவற விடுவதே இல்லை. அதேபோல், வேதத்தை நேசித்தோமேயானால் அதை வாசிக்கவும் தியானிக்கவும் தரமான தாராளமான நேரத்தை செலவிடுவோம். அநேக கிறிஸ்தவர்கள் வேதத்தின் முக்கியத்து … Continue reading விழாமல் காப்பது எப்படி? ( பாகம் 4) – பெல்ட் எண் 4# வேதத்தை நேசித்தல் ( பாகம் 1)

விழாமல் காப்பது எப்படி?( பாகம் 3) -பெல்ட் எண் # 3. இன்ஸ்டன்ட் நன்றி

கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்திரிப்பேன்; அவர் துதி எப்போதும் என் வாயிலிருக்கும். சங்கீதம் 34:1 ‘இன்ஸ்டன்ட் காபி’ எல்லோருக்கும் பரிச்சயமானது. ‘இன்ஸ்டன்ட் நன்றி’ என்ற வாசகம் உங்களுக்கு பழக்கமான ஒன்றா? மேற்காட்டிய வசனத்தை எழுதிய தாவீது, தேவனை ‘எப்பொழுதும்’ என்று சொல்லும்பொழுது வெறும் ஜெப நேரத்தில் மட்டுமல்லாது பல வேலைகளில் ஈடுபட்டுக் கொண்டி -ருக்கும் போதும் தேவனை துதிக்கும் பழக்கத்தை உடையவராக இருந்தி -ருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு சங்கீ -தத்தின் அறிமுகத்தை பார்க்கும் போது தாவீது தன்னுடைய சந்தோ -ஷமான,ஆசீர்வாதமான நாட்களில் மட்டும் சங்கீதங்களை பாடவில்லை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள -லாம். எடுத்துக்காட்டு: சரி.நாம் எப்படி இன்ஸ்டன்ட் முறை -யில் நன்றி செலுத்தும் வழக்கத்தை வளர்த்துக் கொண்டு,நம் இருதயத் -தை எப்படி துதி பலிபீடமாக மாற்றிக் கொள்ளலாம் என்ற சில எடுத்துக் -காட்டுகளை பார்க்கலாம். ஒவ்வொரு முறையும் மருத்துவம -னையை கடக்கும்போதும், பிச்சைக்காரர்களை பார்க்கும் போதும்,கடுமையான வெயிலில் வேலை செய்யும் … Continue reading விழாமல் காப்பது எப்படி?( பாகம் 3) -பெல்ட் எண் # 3. இன்ஸ்டன்ட் நன்றி